Redak­cja

 

 

Redak­tor naczelna: Kata­rzyna Kar­czew­ska
k.karczewska@krainabugu.pl

Sekre­tarz redak­cji: Justyna Fran­czuk
j.franczuk@krainabugu.pl

Sekre­ta­riat redak­cji: Alek­san­dra Mate­uszuk
magazyn@krainabugu.pl

Dyrek­tor arty­styczny: Andrzej Zawadzki

Gra­fika: Beata Podwojska

Szef działu foto­gra­fii: Bar­tło­miej Kosiński

Foto­gra­fie: Syl­wia Garucka-Tarkowska, Bar­tło­miej Kosiń­ski, Grze­gorz Leśniew­ski, Michał Rząca, Artur Tabor, Tomasz Kordek

Felie­to­ni­ści: Andrzej G. Kru­sze­wicz, Paul Lasin­ski, Leszek Sta­fiej, Maciej Wawryniuk

Współ­praca: Maciej Ome­la­niuk, Mał­go­rzata Szer­fer, Tomasz Wawryniuk

Korekta: Agata Rękawek

Mapy: Ryszard Piwowar

On-line:

 

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Curabitur quam ut justo nec.