Podróże

Powiat wyszkowskai, między Bugiem a Narwią

Powiat wyszkow­ski to barwna histo­ria oraz liczne zabytki, wśród któ­rych szcze­gólne miej­sce zaj­mują budowle sakralne. To także tereny ide­alne do pie­szych i rowe­ro­wych wypraw wśród bogac­twa natu­ral­nego Puszcz Bia­łej i Kamie­niec­kiej, a także do upra­wia­nia spor­tów innego rodzaju, jak cho­ciażby spły­wów kaja­ko­wych wodami Bugu, Narwi i Liwca. Powiat wyszkow­ski to miej­sce na week­end pełen przy­gód.
Wyszków poło­żony jest w północno‑wschodniej czę­ści Mazow­sza, na wyso­kim pra­wym brzegu rzeki Bug, która sta­nowi natu­ralną gra­nicę mia­sta od strony połu­dnio­wej. Od pół­nocy gra­ni­czy zaś z Pusz­czą Białą. Histo­ria tego nad­bu­żań­skiego grodu jest nie­zwy­kle barwna i cie­kawa. Swoją nazwę zawdzię­cza praw­do­po­dob­nie wła­ści­cie­lowi osady, który – jak …

Czytaj więcej

Łączy nas Bug — część II

Druga część opo­wie­ści o gru­pie zapa­leń­ców z Bia­ło­rusi, Pol­ski i Ukra­iny, któ­rzy w maju 2009 roku posta­no­wili poko­nać krnąbrną rzekę Bug od jej źró­dła do ujścia. W podróż udali się kaja­kami. W powo­dze­nie wyprawy wie­rzyło nie­wielu, jed­nak oni, prze­ła­mu­jąc wła­sne sła­bo­ści, udo­wod­nili, że chcieć, to móc.
Walka z wia­tra­kami
Dzień piąty. Ura­to­wany apa­rat o dziwo działa. Rzeka robi się tro­chę szer­sza i płyt­sza. Zaczy­namy uświa­da­miać sobie, że nie możemy już pić wody bez­po­śred­nio z Bugu, bo co kil­ka­dzie­siąt metrów znaj­du­jemy w niej wytwory ludz­kiej dzia­łal­no­ści, cho­ciażby beczki czy kawałki pło­tów przy­nie­sione do wody pod­czas powo­dzi. Od czasu do czasu stare ele­menty mostów torują …

Czytaj więcej

Cały świat to jeden wielki Chełm

Chełm, jeden z głów­nych ośrod­ków wschod­niej Lubelsz­czy­zny, to mia­sto o nie­zwy­kle cie­ka­wej histo­rii i inte­re­su­ją­cych zabyt­kach. Z racji usy­tu­owa­nia pod­le­gało ono róż­no­rod­nym wpły­wom kul­tu­ro­wym. Przez wieki zamiesz­kane było przez Pola­ków, Ukra­iń­ców i Żydów, lud­ność wie­lo­barwną etnicz­nie i reli­gij­nie. Losy tej spo­łecz­no­ści, funk­cjo­nu­ją­cej w obli­czu wielu innych dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń, odci­snęły piętno na cha­rak­te­rze mia­sta, widocz­nym w licz­nych mate­rial­nych śla­dach oraz wyjąt­ko­wym kli­ma­cie.
W począt­kach swych dzie­jów roz­ło­żony na zbo­czu malow­ni­czego wzgó­rza Chełm, zawdzię­cza­jący nazwę sta­ro­sło­wiań­skiemu okre­śle­niu wznie­sie­nia, funk­cjo­no­wał jako gród na pogra­ni­czu zachod­niej i wschod­niej Sło­wiańsz­czy­zny. Pod­le­ga­jąc zwierzch­nic­twu Pol­ski lub Rusi Kijow­skiej, praw­do­po­dob­nie dzie­lił losy tzw. Gro­dów Czer­wień­skich, o które wal­czyli: Włodzimierz …

Czytaj więcej

Spieszcie się ratować dwory, tak szybko odchodzą

Bo cóż zna­czy świat, choćby naj­ko­lo­row­szy. Zawsze go bije pul­so­wa­nie wła­snego małego kąta na ziemi” (Mel­chior Wań­ko­wicz)
Szu­kali ich po całej Pol­sce, a kiedy zna­leźli, nie wie­dzieli, który wybrać, bo każdy z nich potrze­bo­wał pomocy. Wołał o ratu­nek, który nad­szedł w ostat­niej chwili. Pod­jęli się kar­ko­łom­nego wyzwa­nia, ale nie żałują. Dziś ich sie­dziby, które wieki temu sta­no­wiły o pol­sko­ści i tra­dy­cji, a w peere­low­skiej Pol­sce zostały ska­zane na zagładę, odzy­skują dawny blask. Ich nowi gospo­da­rze oddali im serce. W zamian dostają to samo, choć to trudna miłość, ale taka jest naj­cie­kaw­sza.
Gałki
Pań­stwo Mał­go­rzata i Wal­de­mar Guj­scy spod War­szawy Gałki w powiecie …

Czytaj więcej