INSPIRACJE

Leśna ostoja

Zima – wyma­rzony czas wędró­wek pośród śnież­nych zasp, bez­kresu bieli, po świe­cie zasty­głym w bez­ru­chu niczym lodowe pusty­nie odle­głej pla­nety. Marną atrak­cją byłby jed­nak wysi­łek na śniegu i mro­zie, gdyby u jego kresu nie zna­la­zło się przy­tulne schro­nie­nie. Ser­cem wypa­try­wa­nej z utę­sk­nie­niem zimo­wej przy­stani jest komin z pale­ni­skiem, do któ­rego chce się podejść, ogrzać i – jak długo to tylko moż­liwe – przy nim pozo­stać.
Wzrok ludzki kie­ruje się ku świa­tłu, ręce same wycią­gają się w stronę cie­pła. Ogień w natu­ralny spo­sób sku­pia na sobie uwagę, gro­ma­dząc przy­by­łych. Pośrodku roz­le­głego pomiesz­cze­nia stoi komi­nek z oka­pem obu­do­wa­nym deskami. Wysmu­kła kon­struk­cja, zwę­ża­jąca się …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Curabitur quam ut justo nec.