PAUL LASIŃSKI

Zmiana oblicza Krainy Bugu

Tak jak widzimy to za każ­dym razem na stro­nach maga­zynu, zapo­mniana, a cza­sami zanie­dbana Kra­ina Bugu jest praw­dzi­wym skar­bem eko­lo­gicz­nym naszego kraju. Tutej­sza natura to atut, któ­rego Pod­la­siu pozaz­dro­ścić może nie­je­den region Pol­ski i świata. Skarby stwo­rzone przez matkę zie­mię kryją w sobie tajem­nice, które odkry­wają choćby foto­gra­fo­wie – cier­pliwi w poszu­ki­wa­niach i zdolni w utrwa­la­niu tego, co widzą dookoła. Nie­stety, natura, sama w sobie będąca dla nas skar­bem, coraz czę­ściej przy­ciąga tych, któ­rzy słowo „skarb” rozu­mieją w spo­sób dosłowny. Mowa tu o poszu­ki­wa­czach, któ­rych noga nigdy dotąd nie postała na tere­nach Kra­iny Bugu, a jed­nak mocno się nimi interesują. …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Integer sollicitudin a, mattis