Ludzie

Od zbieracza ziół do biznesmena, czyli zielarski sukces po podlasku

Miro­sław Angiel­czyk to przy­kład speł­nie­nia ame­ry­kań­skiego snu – od pucy­buta do milio­nera, z tym że w pol­skiej wer­sji. Biz­nes­men z Kory­cin jest cho­dzą­cym potwier­dze­niem tego, że marze­nia się speł­niają, jeśli tylko wiara w nie jest odpo­wied­nio silna i nie bra­kuje deter­mi­na­cji, żeby je reali­zo­wać. Zaczy­nał jako naj­młod­szy towa­rzysz wypraw babci i jej kole­ża­nek w poszu­ki­wa­niu ziół. Na stu­diach z upo­rem maniaka odwie­dzał war­szaw­skie sklepy, aby tylko poczuć zapach suszo­nych roślin. Po takim wstę­pie wybór drogi życio­wej był oczy­wi­sty.
››Panie Miro­sła­wie, gdzie się wła­ści­wie znaj­du­jemy: w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, ogro­dzie bota­nicz­nym czy w sie­dzi­bie firmy Dary Natury?
››Naj­ogól­niej rzecz ujmu­jąc, na tere­nie firmy Ziołowy …

Czytaj więcej

Podlascy Europejczycy

Choć pocho­dzą z połu­dnia Pol­ski, a 28 lat życia spę­dzili za naszą zachod­nią gra­nicą, praw­dziwe szczę­ście odna­leźli w Jano­wie Pod­la­skim. To tu speł­niły się ich marze­nia o domu i życiu wśród przy­rody. Tu także speł­nią się zapewne kolejne, do reali­za­cji któ­rych pierw­sze kroki Benita i Zbi­gniew Zuz­ko­wie poczy­nili minio­nego lata.
Tego­roczna aukcja ara­bów czy­stej krwi w Jano­wie Pod­la­skim prze­szła już do histo­rii. To świa­to­wej rangi wyda­rze­nie ode­grało nie­ba­ga­telną rolę w życiu Benity i Zbi­gniewa Zuz­ków. Oto do ich licz­nej zwie­rzę­cej rodziny przy­był kolejny czło­nek: klacz Benita.
— Mam teraz dwie Benity — mówi pan Zbi­gniew, śmie­jąc się przy tym nieco rubasz­nie. Ma …

Czytaj więcej

Zawód kobieta — specjalność komediantka

O dzie­ciń­stwie nazna­czo­nym stratą rodzi­ców i wojną oraz sile, z jaką dzięki tym doświad­cze­niom wcho­dzi się w doro­słość. O spo­so­bie na kara­lu­chy, któ­rymi są życiowe pro­blemy. O kobie­cej mądro­ści oraz recep­cie na przej­ście przez życie z uśmie­chem na twa­rzy roz­ma­wiamy z Kry­styną Sien­kie­wicz – kobietą o wielu talen­tach.
››Pani Kry­styno, zacznijmy od początku, czyli przed­szkola życia, jak czę­sto w wywia­dach okre­śla pani dzie­ciń­stwo. Zaczęło się ono w Ostrowi Mazo­wiec­kiej.
››W dowo­dzie mi zapi­sali, że tam wła­śnie się uro­dzi­łam, choć to był pew­nie przy­pa­dek. Myślę, że z racji zawodu – mama była nauczy­cielką, a tata urzęd­ni­kiem – moi rodzice miesz­kali w róż­nych wsiach …

Czytaj więcej

Fotograficzny album Podlasia

Czy ktoś, kto wycho­wał się wśród pięk­nej przy­rody i kli­ma­tycz­nych miejsc, jest z nimi na tyle obyty, że po latach nie dostrzega ich uro­ków? Nic bar­dziej myl­nego. Trzeba zapy­tać pierw­szego z brzegu górala, czy nadal podo­bają mu się góry. Dobrze będzie, jeśli w odpo­wie­dzi usły­szymy grzeczne: „Oczy­wi­ście”, a nie będziemy musieli schy­lać się przed lecącą w naszym kie­runku ciu­pagą. To samo tyczy się grupy zapa­lo­nych miło­śni­ków foto­gra­fii, która pod nazwą Magia Pod­la­sia odkrywa zaka­marki wschod­nich ziem naszego kraju – znane jej od lat, a jed­nak wciąż kry­jące wiele tajem­nic.
Zdję­cia wyko­nane przez naszych boha­te­rów two­rzą jedyny w swoim rodzaju foto­gra­ficzny album …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Cum sociis natoque