PUNKT DOCELOWY

Cały świat to jeden wielki Chełm

Chełm, jeden z głów­nych ośrod­ków wschod­niej Lubelsz­czy­zny, to mia­sto o nie­zwy­kle cie­ka­wej histo­rii i inte­re­su­ją­cych zabyt­kach. Z racji usy­tu­owa­nia pod­le­gało ono róż­no­rod­nym wpły­wom kul­tu­ro­wym. Przez wieki zamiesz­kane było przez Pola­ków, Ukra­iń­ców i Żydów, lud­ność wie­lo­barwną etnicz­nie i reli­gij­nie. Losy tej spo­łecz­no­ści, funk­cjo­nu­ją­cej w obli­czu wielu innych dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń, odci­snęły piętno na cha­rak­te­rze mia­sta, widocz­nym w licz­nych mate­rial­nych śla­dach oraz wyjąt­ko­wym kli­ma­cie.
W począt­kach swych dzie­jów roz­ło­żony na zbo­czu malow­ni­czego wzgó­rza Chełm, zawdzię­cza­jący nazwę sta­ro­sło­wiań­skiemu okre­śle­niu wznie­sie­nia, funk­cjo­no­wał jako gród na pogra­ni­czu zachod­niej i wschod­niej Sło­wiańsz­czy­zny. Pod­le­ga­jąc zwierzch­nic­twu Pol­ski lub Rusi Kijow­skiej, praw­do­po­dob­nie dzie­lił losy tzw. Gro­dów Czer­wień­skich, o które wal­czyli: Włodzimierz …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Curabitur quam ut justo nec.