SZTUKA LUDOWA

Lipa w artystycznej formie

Arty­sta rzeź­biarz z Wólki Cycow­skiej całe dnie poświęca swo­jej pasji, jaką jest rzeź­bie­nie w drze­wie lipo­wym. Używa do tego zale­d­wie dwóch narzę­dzi: dłuta i noża. Jego prace są ory­gi­nalne i trudne do pod­ro­bie­nia, a ich zna­kiem roz­po­znaw­czym jest poli­chro­mia, którą są pokryte.
Wie pani, coś takiego sie­dzi po pro­stu w czło­wieku. Po powro­cie z pracy zawsze coś dłu­ba­łem albo malo­wa­łem obrazy — tak na pyta­nie „Jak to się zaczęło?” nie­śmiało odpo­wiada Bole­sław Para­sion. Trzeba przy­znać, że to nie­winne dłu­ba­nie dało impo­nu­jące efekty: ponad dwa tysiące rzeźb, które arty­sta ma dziś na swoim kon­cie. Nie dajemy jed­nak za wygraną i szu­kamy dalej, …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Cum sociis natoque