WYWIAD

Zawód kobieta — specjalność komediantka

O dzie­ciń­stwie nazna­czo­nym stratą rodzi­ców i wojną oraz sile, z jaką dzięki tym doświad­cze­niom wcho­dzi się w doro­słość. O spo­so­bie na kara­lu­chy, któ­rymi są życiowe pro­blemy. O kobie­cej mądro­ści oraz recep­cie na przej­ście przez życie z uśmie­chem na twa­rzy roz­ma­wiamy z Kry­styną Sien­kie­wicz – kobietą o wielu talen­tach.
››Pani Kry­styno, zacznijmy od początku, czyli przed­szkola życia, jak czę­sto w wywia­dach okre­śla pani dzie­ciń­stwo. Zaczęło się ono w Ostrowi Mazo­wiec­kiej.
››W dowo­dzie mi zapi­sali, że tam wła­śnie się uro­dzi­łam, choć to był pew­nie przy­pa­dek. Myślę, że z racji zawodu – mama była nauczy­cielką, a tata urzęd­ni­kiem – moi rodzice miesz­kali w róż­nych wsiach …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Cum sociis natoque