SYLWETKA

Fotograficzny album Podlasia

Czy ktoś, kto wycho­wał się wśród pięk­nej przy­rody i kli­ma­tycz­nych miejsc, jest z nimi na tyle obyty, że po latach nie dostrzega ich uro­ków? Nic bar­dziej myl­nego. Trzeba zapy­tać pierw­szego z brzegu górala, czy nadal podo­bają mu się góry. Dobrze będzie, jeśli w odpo­wie­dzi usły­szymy grzeczne: „Oczy­wi­ście”, a nie będziemy musieli schy­lać się przed lecącą w naszym kie­runku ciu­pagą. To samo tyczy się grupy zapa­lo­nych miło­śni­ków foto­gra­fii, która pod nazwą Magia Pod­la­sia odkrywa zaka­marki wschod­nich ziem naszego kraju – znane jej od lat, a jed­nak wciąż kry­jące wiele tajem­nic.
Zdję­cia wyko­nane przez naszych boha­te­rów two­rzą jedyny w swoim rodzaju foto­gra­ficzny album …

Czytaj więcej

Włodawskie rozważania poetyckie

Włodawskie rozważania poetyckie

Tomasz Rolko, wło­da­wia­nin, rocz­nik 1983. Z zami­ło­wa­nia poeta i foto­graf. Pod­czas stu­diów licen­cjac­kich współ­two­rzył maga­zyn stu­dencki „Kalej­do­skop”.
Współ­pra­co­wał z wyda­wa­nym w Radzy­niu Pod­la­skim kwar­tal­ni­kiem kul­tu­ral­nym „Kozi­ry­nek”, który uho­no­ro­wał go wyróż­nie­niem w kon­kur­sie lite­rac­kim. W latach 2005–2009 pro­wa­dził wło­daw­ską grupę poetycką Black Angel, któ­rej był pomy­sło­dawcą i twórcą. Z przy­ja­ciółmi w jej ramach orga­ni­zo­wał m.in. wie­czorki poetyc­kie. Rok 2005 to wstą­pie­nie do Sto­wa­rzy­sze­nia Twór­ców Kul­tury Nad­bu­żań­skiej. Od 2008 roku zwią­zany z grupą poetycką Ska­fan­der z Bia­łej Pod­la­skiej, z którą w tym samym roku wydał „Anto­lo­gię Wschod­nich Grup Poetyc­kich”. Od kilku lat pisze do alter­na­tyw­nego maga­zynu pun­ko­wego „Ściana Wschod­nia”. W 2006 roku stworzył …

Czytaj więcej

Newsletter

advert

Zdjęcie czytelnika

enean commodo est ullamcorper ut, eros

Kolekcja Krainy Bugu

Cum sociis natoque